تهران ( 8586 - 021 )
نام داخلی
خانم گلکاری حق ( مدیریت ) 450
خانم زندیه (کارشناس گرافیک) 454
خانم فاطمی(کارشناس شبکه های اجتماعی) 457
آقای متین (کارشناس روابط عمومی و تبلیغات) 452
 خانم محمدی (کارشناس روابط عمومی و سایت) 453