تهران ( 8586 - 021 )
نام داخلی
آقای رضاخواه (مدیریت) 451
آقای یزدانی ثانی (کارشناس نرم افزار) -
آقای دهقان (کارشناس نرم افزار) -
آقای پالای ( کارشناس IT ) -
آقای محمدی رهنما ( کارشناس طراحی سایت ) -
خانم محمدی ( کارشناس سایت ) 453
آقای موسوی (کارشناس امور شبکه) 153
آقای حسینی (کارشناس امور شبکه) 135
مشهد ( 8024 - 0511 )
نام داخلی
دشتی 400 - 300
شیراز ( 41 - 6461739 - 0711 )
نام
نجابتیان